Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez AGDYBY Beata Martynowska

 • Administratorem danych osobowych jest AGDYBY Beata Martynowska, Os. Pogórze 2 F :58-114 Burkatów NIP 7531374642, Regon  932125510 W celu kontaktu dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych można wysyłać wiadomość email na adres: beata.martynowska@agdyby.com
 • Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w szczególności w celu:
  • zawarcia umowy/świadczenia usług na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wykonania umowy /świadczenia usług, którą zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • analitycznym [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Państwa uwagi na ich temat i Państwa zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszych usług tj. BISA Beata Martynowska, ul. Kilińskiego 2, 59-220 Legnica NIP 7531374642, Regon  932125510 kontakt@bisa.com.pl www.bisa.com.pl obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przekazywania Państwu informacji m.in., o zmianie adresu lub siedziby na wskazany adres na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Jakie dane zbieramy ? W celu realizacji umowy/świadczenia usług możemy potrzebować następujących danych : nazwisko i imię, adres zamieszkania, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy NIP firmy. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji umowy/świadczenia usług.
 • Odbiorcy danych (podmioty przetwarzające) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom oraz podmiotom z którymi współpracujemy, w szczególności: firmom wykonującym usługi montażowe, firmom informatycznym, firmie księgowej, firmie windykacyjnej, firmie ubezpieczeniowej, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, kancelarii prawniczej; organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 • Okres przechowywania danych
  • Państwa dane osobowe, przetwarzane w celu wykonania zawartej z nami umowy oraz wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:
   • w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową,
   • posprzedażowej obsługi (w tym rozpatrzenia reklamacji),
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (np. wynikającego z przepisów rachunkowych lub podatkowych).
  • Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  • Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 • Prawa osób, których dane dotyczą.
  • Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
   • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   • prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego;
   • prawo do przenoszenia danych;
   • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Prawa wymienione w pkt od a) do f) możesz zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych na adres podany na wstępie.
 • Dobrowolność podania danych osobowych
  • Podanie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania z nami umowy sprzedaży/ świadczenia usług.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie)
  • Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o przetwarzane dane osobowe